Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jakie powinny być odległości między okolicznymi obiektami?

Usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków regulowane jest przez przepisy prawa w Polsce. Głównym aktem, w którym zawarte są wymagania dotyczące odległości instalacji od różnego typu infrastruktury jest Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz poniekąd zagadnienie zawarte zostało w Prawie Wodnym. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Małopolsce, jak i w całej Polsce podlega tym samym przepisom prawa. 

Najważniejsze informacje

Najważniejszymi wymogami są te traktujące o odległościach pomiędzy zabudowaniami magazynów spożywczych i budynków zamieszkałych przez ludzi. Odległość od zbiorników przepływowych do drzwi i okien powinna wynosić dla domków jednorodzinnych i zabudowy rekreacyjnej kolejno:

  • dla zbiornika do 10m3 – minimum 5 metrów, 
  • dla większego niż 10m3, ale mniejszego niż 50m3 – 30 metrów, 
  • dla zbiornika o pojemności większej niż 50m3 nie ma ustalonej wymaganej odległości, przed rozpoczęciem inwestycji należy zlecić ekspertyzę techniczną Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, który określi wymaganą wartość. 

Należy pamiętać, że odległości te winny być mierzone od krawędzi pokrywy i kominków wentylacyjnych, w które wyposażane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Chcąc rozpocząć taką inwestycje, poleca się jej wykonanie zlecić profesjonalnej firmie http://eko-lux.com/przydomowa-oczyszczalnia-sciekow-krakow, działającej głównie na terenie Śląska i Małopolski. 

Dodaj komentarz

12 − 7 =